Notariusz to zawód zaufania społecznego, który wiąże się z wykonywaniem obowiązków w sposób rzetelny, uczciwy, bezstronny i niezależny. Podstawowe zasady wykonywania pracy notariusza są zawarte w ustawie o notariacie, która szczegółowo reguluje wszelkie przepisy dotyczące tej profesji. Jednak ustawa ta nie jest jedynym dokumentem, który nakłada na przedstawicieli tego zawodu ściśle określone obowiązki. Dodatkowo każda kancelaria notarialna musi przestrzegać zapisów zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, który przedstawia ogólne obowiązki notariusza oraz jego zobowiązania względem stron czynności i innych wykonawców zawodu.

 

Podstawowe obowiązki notariusza w Katowicach

Głównym i nadrzędnym obowiązkiem każdego właściciela kancelarii notarialnej jest wykonywanie swoich obowiązków nie tylko zgodnie z prawem, ale także z odpowiednią starannością i według najlepszej woli. Każdy notariusz musi wykonywać swoją prace osobiście, a żadne zadanie leżące w jego kompetencjach nie może być przekazane innej osobie. Dodatkowo kancelaria notarialna nie może czerpać jakichkolwiek korzyści finansowych, które wychodziłyby poza zakres wykonywanych czynności.

 

Zobowiązania notariusza wobec stron

Każdy notariusz podejmujący się reprezentowania danych stron musi przestrzegać pewnych zasad, które wynikają z obowiązującego kodeksu. Do podstawowych obowiązków notariusza z Katowic względem klientów należy zaliczyć:
– stosowanie takich rozwiązań, które w sposób całkowity będą zgodne z wolą klienta (w ramach obowiązującego prawa).
– zachowanie powagi i niezależności (na przykład w sytuacjach, gdy klientami są instytucje państwowe),
– zachowanie należytego szacunku wobec stron,
– zachowanie tajemnicy (która może być cofnięta w przypadku nakazu sądowego lub zgodnego oświadczenia stron),
– umożliwienie swobodnego składania oświadczeń,
– bezpieczne przechowywanie dokumentów.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż notariusz może odmówić wykonywania zleconych mu czynności – na przykład w sytuacji braku porozumienia pomiędzy stronami lub w przypadku, gdy klient zachowuje się w sposób obraźliwy.

 

Obowiązki notariusza wobec pozostałych przedstawicieli zawodu

Kodeks Etyki Zawodowej nakłada na notariuszy szereg zasad, które muszą być przestrzegane w stosunku do pozostałych członków notariatu. W tym przypadku do głównych obowiązków należy zaliczyć:
– zakaz krytykowania innych notariuszy w obecności klienta,
– zakaz podejmowania czynności notarialnych w sytuacji, gdy zostały one rozpoczęte przez innego notariusza,
– zakaz otwierania biura w budynku, w którym znajduje się inna kancelaria notarialna (wyjątkiem jest odpowiednia zgoda Izby Notarialnej).
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż każdy notariusz w relacjach zawodowych musi kierować się szacunkiem, życzliwością i lojalnością.

Kodeks Etyki Zawodowej zawiera także przepisy dotyczące obowiązków notariusza wobec swoich współpracowników. W tym przypadku do jego podstawowych zadań należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji oraz bieżące kontrolowanie wykonywanych przez pracowników czynności.